ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปาริศรา ขันทะจักร์
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลภัทร วิชญาทรัพย์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6.
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชญาภัทร คำผัด
ตำแหน่ง : เลขา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกชกร ต๊ะศักดิ์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภูผา อ่อนคำ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.รักษ์พงษ์ วรรณา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.6