ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกัมพล ช่วงโชติ
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ตัวแทนจาก : เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์พงษ์ อนุสสรราชกิจ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ เอกราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครองนักเรียน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริทรัพย์ มานะสุคนธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาศรี ขวัญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชสิทธิ์ จิตตา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิรุฬ ชมภูรัตน์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ สมปัญญา
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นางโสภิณ มงคล
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมควร แสนธิ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการศุภชัย ฐิติโสภโณ
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ ถึงสุข
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายพินิจ ศรีชุม
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาวเร กันอิน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :