ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน

นายเชาวเร กันอิน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบังอร บ้านคุ้ม
ครู คศ.3

นางแสงเดือน ตันเจริญ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นายสมศักดิ์ อัยกา
ครู คศ.3

วรกมล เตสันโต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางศศิธร เขื่อนคง
ครู คศ.3

นางอารณี พจนธารี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสมาพร กันอิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายชัยสิทธิ์ แม่นธนู
ครู คศ.3

นางชัชรินทร์ สาเสาร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางดวงนภา นัคคีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางเกศริน กาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

สุภามาศ งามเริง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้าทำเนียบบุคลากรในโรงเรียน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางเบญทิพย์ สายเลาคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

อริสราวัลย์ วงค์บุตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางรุ่งทิวา สร้อยทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาววาสนา อวดทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอมรพรรณ เทพทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายพิทักษ์ รอบจังหวัด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวอวิกา จิตอารีย์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายจิรายุศ ประกาศ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาววิไลรัตน์ พุทธรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวอำพร เมทา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวภัทรพร เขียนโพธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวรสริน จำนง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนพรัตน์ แจ้งสว่างศรี
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรวรรณ จันทร์ยอด
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอรทัย สขิสดุดี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ชรินทร์ทิพย์ จานเก่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิราพร บัวหอม
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาววรรณิศา วันทะยะ

Mr.Woodwaid Uy-villalino,Jr
ครูภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

Mr.Jinjalani Salvan Macaayong

Mr.Andy Naga Garcia

Jenilyn Mecano Alivio

นางสาวธิดารัตน์ ล่องหน
ครูผู้ช่วย

Mary Cris Alivio Bagas

นางสุรภี บัวแก้ว

จุรพร จันทวงค์

นายเจษฎา อาวุธ

นางสาววรรณิษา นางแล

นางสาววาสนา โสภารักษ์

นางสาววดีอุษา นันทะสี
ธุรการ

นายธงชัย อินต๊ะสงค์