ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

นางอิศรา สารบรรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศเเละเทคโนโลยี

รุ่งทิวา สร้อยทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2