ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวรสริน จำนง
ครูอัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ