ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กาญจนาภรณ์ ไพรแสงพนา
หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์

สุนารี รักวงศ์ตระกุล

ปนัดดา สายเครือสด

ปรีดาพร สิงคำ

รัตนพงษ์ เตจ๊ะ