ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางศศิธร เขื่อนคง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอำพร เมทา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางเกศริน กาชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1