ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสมาพร กันอิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางเบญทิพย์ สายเลาคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาววาสนา อวดทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2