ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางแสงเดือน กลมไล
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางดวงนภา นัคคีย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางวิไลรัตน์ พุทธรักษา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางสาวภัทรพร เขียนโพธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวอวิกา จิตอารี
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวจิราพร บัวหอม
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวอรวรรณ จันทร์ยอด
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2