ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรพิเศษที่เปิดสอน 
 
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2551
 
2. หลักสูตรที่เปิดเพิ่มเติม
 
- ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (SMART-GIFT MATH )
 
- ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program
- หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาจีน เพื่อการสื่อสาร โดยเจ้าของภาษา
 
- หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร โดยเจ้าของภาษา
 
- หลักสูตรMini English Program