ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
สร้างคนดี มีจิตอาสา รู้เท่าทันเทคโนโลยี  รักษ์ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

 
 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา    
เด่น  ดนตรี   มีจิตอาสา
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
บรรยากาศร่มรื่นด้วยพรรณไม้นานาชนิด

 
      คำขวัญของโรงเรียน
            มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานดนตรีไทย ก้าวไกลด้านภาษา
มุ่งพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

 
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ให้มีความพร้อมและพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา ก่อนการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดการศึกษา โดยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาโดยมุ่งเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ / มีจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน และมีจิตอาสา
4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามความสนใจ ความสามารถ ความถนัดตามศักยภาพ และมีสุนทรียภาพ / ลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนาฏศิลป์
5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้และการใช้ DLIT เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเป็นระบบครบวงจร และบรรลุเป้าหมายสถานศึกษา
8. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
9. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
10.  ส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียน อาคารสถานที่ สื่อการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมให้สะอาด พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้
11. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
12. ประสานชุมชน ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ทุกภาคส่วนและประชาสัมพันธ์โรงเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง