ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) เป็นโรงเรียนชั้นนำทางวิชาการ สู่มาตรฐานสากล สร้างคนเป็นพลโลก ด้วยครูมืออาชีพ

 
      คำขวัญของโรงเรียน
            มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานดนตรีไทย ก้าวไกลด้านภาษา มุ่งพัฒนาการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

 
พันธกิจ
    1. สร้างโอกาสการศึกษาให้นักเรียนทุกคนอย่างมีคุณภาพ
    2.พัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
    3.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  มุ่งสู่มาตรฐานสากล