ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เป้าหมาย
เป้าหมาย
เป้าหมาย
  1. นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึงและมีคุณภาพตามหลักสูตรโรงเรียน
  2. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  เน้นคุณธรรมตามแนวทางพุทธและเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันทุกระดับ
  3. โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์