งานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป

แนวปฏิบัติการเสนอหนังสือราชการ 
มาตรฐานเว็บไซด์ภาครัฐ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 2548 
สภานักเรียน 
หลักการและแนวคิด
ขอบข่ายภารกิจงาน
ภารกิจและแนวปฏิบัติด้านการบริหารทั่วไป
1) การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8) การดำเนินงานธุรการ
9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
10) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
11) การรับนักเรียน
12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา
13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
15) การทัศนะศึกษา
16) การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน
17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
18) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
19) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
20) การรายงานผลการปฏิบัติงาน
21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียน