งานด้านบุคลากร
งานด้านบุคลากร

งานบุคลากร

ความรู้เกี่ยวกับงานบุคลากร

กฎ กคศ.เงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำ 2555 
การจัดทำสัญญาอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากไปศึกษาต่อภายในประเทศ 
มอบอำนาจการลาอุปสมบท 
มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย 
หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ออกจากราชการ เข้ารับราชการ 
หลักการและแนวคิด
ขอบข่ายภารกิจงาน
ภารกิจและแนวปฏิบัติด้านการบริหารงานบุคคล
1) การวางแผนอัตรากำลัง
2) การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
4) การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นการย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
5) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
6) การลาทุกประเภท
7) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8) การดำเนินงานทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
9) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10) การรายงานผลการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
11) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
12) การออกจากราชการ
13) การจัดทำระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
14) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
15) การส่งเสริมประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
17) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
18) การส่งเสริมวินัยคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
19) การสนับสนุนส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
20) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา