งานงบประมาณ
งานงบประมาณ

งานงบประมาณ

ความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณ

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2558 
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 
ปรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
พรก.ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉบับที่ 4 2556 
พรก.เงินสวัสดิการรักษาพยาบาล ฉบับ 2 ปี2555 
หลักการและแนวคิด
ขอบข่ายภารกิจงาน
ภารกิจและแนวทางปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
1) การจัดทำแผนงบประมาณ
2) การจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี
3) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ
4) การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7) การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
8) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
9) งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
10) การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11) การเบิกเงินจากคลัง
12) การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการจ่ายเงิน
13) การนำเงินส่งคลัง
14) การจัดทำบัญชีการเงิน
15) การจัดทำรายการทางการเงินและงบการเงิน
16) การจัดทำและจัดหาแบบบัญชีทะเบียนและรายงาน
17) การวางแผนพัสดุ
18) การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
19) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ
20) การจัดหาพัสดุ
21) การควบคุมดูแลบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
22) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน