งานวิชาการ
งานวิชาการ

งานวิชาการ

ความรู้เกี่ยวกับงานวิชาการ

หลักสูตรแกนกลาง 2551
กฎกระทรวง วิธีการประกันคุณภาพภายใน 
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตรแกนกลาง2551 
การปรับแบบพิมพ์แสดงผลการเรียน ปพ1 
คำสั่ง ปรับ ปพ1 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตัวอย่างแบบพิมพ์ 
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผล 
พรบ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2556 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารหลักสูตร2544 
หลักการและแนวความคิด
แนวทางการจัดทำ “กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอบข่ายภารกิจงาน
ภารกิจและแนวปฎิบัติงานด้านวิชาการ
1) การวางแผนงานด้านวิชาการ
2) การพัฒนาหรือดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
3) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
4) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
6) การวัดผลประเมินและเทียบโอนผลการเรียน
7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8)การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
9) การนิเทศการศึกษา   
10) การแนะแนว
11) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
12) การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15) การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
16) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา
17) การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา