ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
19 ธ.ค. 62 ถึง 21 ธ.ค. 62 การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ
จ.สุโขทัย
25 พ.ย. 62 วันวชิรวุธ
ลูกเสือ-เนตรนารีชั้นป.5-6 ร่วมพิธี 
ชุดลูกเสือ/เนตรนารี โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
18 พ.ย. 62 ถึง 21 พ.ย. 62 เมืองงาวเกมส์
สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
30 ธ.ค. 60 ผ้าป่าศิษย์เก่า
18 ธ.ค. 60 ทัศนศึกษา
30 พ.ย. 60 กีฬาสีโรงเรียน
ชุดกีฬาสี
11 ส.ค. 60 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
10 ส.ค. 60 เข้าค่ายคุณธรรม
เข้าค่ายคุณธรรม
ณ วัดศรีมุงเมือง
08 ส.ค. 60 กิจกรรมอาเซียน
กิจกรรมอาเซียน
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชุดนักเรียน
12 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 1/60
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน 1/60
หอประชุมคุณธรรม
08 พ.ค. 60 ถึง 11 พ.ค. 60 กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต
รองฉัตรมงคล
06 พ.ค. 60 ถึง 10 พ.ค. 60 ปรับพื้นฐานนักเรียน
ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นอ.2/1  ป.1/1 และ ป.3/1
ชุดลำลอง
04 พ.ค. 60 ถึง 05 พ.ค. 60 คณะครูประชุมก่อนเปิดภาคเรียน1/60
คณะครูประชุมก่อนเปิดภาคเรียน1/60
28 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศ ป.6
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
21 มี.ค. 60 ถึง 23 มี.ค. 60 กีฬาเครือข่าย
กีฬาเครือข่าย  ณ โรงเรียนบ้านหลวงใต้
15 มี.ค. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 สอบปลายภาคเรียน
10 มี.ค. 60 เข้าค่ายภาษาจีน
นักศึกษาภาษาจีนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเข้าค่ายภาษาจีน
10 ก.พ. 60 ลูกเสือสามัญเข้าค่าย
ลูกเสือสามัญเข้าค่าย
ชุดลูกเสือสามัญ ครู ป.4-6
09 ก.พ. 60 ลูกเสือสำรองเดินทางไกล
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล
ชุดลูกเสือสำรอง ครูชั้นป.1-3
22 ม.ค. 60 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต สอบนานาชาติ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต สอบนานาชาติ
จังหวัดลำปาง
13 ม.ค. 60 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
05 ม.ค. 60 นักเรียนชั้นป.6 สอบ Pre O-net
นักเรียนชั้นป.6 สอบ Pre O-net
30 ธ.ค. 59 แลกของขวัญ
แลกของขวัญ
29 ธ.ค. 59 ป.4-ป.6 ทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นป.4-ป.6 ทัศนศึกษา  จ.สุโขทัย
28 ธ.ค. 59 ทัศนศึกษา จ.พะเยา
นักเรียนชั้นอ.1-ป.3 ทัศนศึกษา  จ.พะเยา
26 พ.ย. 59 กีฬาสีอนุบาลงาว
กีฬาสีอนุบาลงาว
ชุดพละ โรงเรียนอนุบาลงาว
13 พ.ย. 59 ถึง 16 พ.ย. 59 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพ
จังหวัดลำปาง
14 มิ.ย. 59 เนตรนารีสวนสนาม
เนตรนารีสวนสนาม ณ โรงเรียนปงสนุก  จ.ลำปาง
ชุดเนตรนารี
16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
เปิดภาคเรียนที่ 1/2559
28 มี.ค. 59 คณะครูสัมมนา
คณะครูสัมมนา
25 มี.ค. 59 ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
23 มี.ค. 59 ปัจฉิมป.6
ปัจฉิมป.6
17 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 สอบวัดผลปลายภาคเรียน
สอบวัดผลปลายภาคเรียน
10 มี.ค. 59 ป.2, ป.4, ป.5 สอบข้อสอบกลาง
ป.2, ป.4, ป.5 สอบข้อสอบกลาง วิชาภาษาไทย คณิต วิทย์
09 มี.ค. 59 ป.3 สอบ NT
ป.3 สอบ NT
10 ธ.ค. 58 ถึง 13 ธ.ค. 58 เด็กดี V-Star
นักเรียน เด็กดี V-Star เดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดธรรมกาย จ.ปทุมธานี
คุณครูวัฒนา ชมพูรัตน์
26 พ.ย. 58 เดินขบวนพาเรตกีฬาเครือข่าย
เดินขบวนพาเรตกีฬาเครือข่าย จากลานโพธื์ ไปโรงเรียนหลวงใต้
23 พ.ย. 58 ถึง 26 พ.ย. 58 กีฬาเครือข่ายผาไท
กีฬาเครือข่ายผาไท
21 พ.ย. 58 สอบ Pre O-net
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre O-net  ณ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
ชุดนักเรียน
10 ต.ค. 58 ถึง 28 ต.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 1
07 ต.ค. 58 ถึง 08 ต.ค. 58 สอบประจำภาคเรียนที่1
สอบประจำภาคเรียนที่1
05 ต.ค. 58 ทดสอบ อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นป.1
ทดสอบ อ่านออก เขียนได้ นักเรียนชั้นป.1
29 ก.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2
นักเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2
28 ก.ย. 58 คุณครูประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
คุณครูประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรมอาเซียน
ช่วงเช้ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ช่วงบ่ายกิจกรรมอาเซียน
28 ก.ค. 58 กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา
10 ก.ค. 58 ประเมินการศึกษาพิเศษ
ประเมินการศึกษาพิเศษ
คุณครูการศึกษาพิเศษ
06 ก.ค. 58 ถึง 10 ก.ค. 58 สัปดาห์ห้องสมุด

ในช่วงนี้ทางห้องสมุดโรงเรียนได้จัดกิจกกรมสัปดาห์ห้องสมุด

ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้การใช้งานห้องสมุด กิจกรรมประกวดทำที่คั่นหนังสือ

และยังมีรางวัลให้กับคนเก่งอีกด้วยค่ะ

ชุดตามวัน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
04 มิ.ย. 58 กิจกรรมไหว้ครู
กิจกรรมไหว้ครู
ชุดนักเรียน
28 พ.ค. 58 เปิดกองลูกเสือ
นักเรียนชั้นป.1-6 และผู้กำกับทุกนาย ทำการเปิดกองลูกเสือ
ชุดลูกเสือ/เนตรนารี
18 พ.ค. 58 เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
เปิดภาคเรียนที่ 1/2558
ชุดนักเรียนถูกระเบียบ
16 พ.ค. 58 คณะครูประชุม
ภาคเช้า : คณะครูประชุมกลุ่มเครือข่าย
ภาคบ่าย : ประชุมสหกรณ์

ณ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) ผอ.เขตเป็นประธานการประชุมครั้งนี้
14 พ.ค. 58 ถึง 15 พ.ค. 58 ครูเตรียมเปิดภาคเรียน 1/58
คณะครูทุกท่านเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/58
31 มี.ค. 58 รับใบเกรด
นักเรียนทุกระดับชั้น รับสมุดพกรายงานเกรด  ณ โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
แต่งกายชุดนักเรียน
09 มี.ค. 58 ถึง 11 มี.ค. 58 นักเรียนสอบปลายภาคเรียน
นักเรียนสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) แต่งกายชุดนักเรียน
14 พ.ค. 56 ถึง 15 พ.ค. 56 เปิดเตรียมการ ภาคเรียนที่ 1/ 56
ครูและนักเรียน มาโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/56
  1.ทำความสะอาดโรงเรียน
  2.  ห้องเรียน
3. ปฐมนิเทศนักเรียน
แต่งกายชุดนักเรียน ครูแต่งกายชุดทำงาน ฝ่ายกิจกรรม
06 พ.ค. 56 ถึง 10 พ.ค. 56 เรียนปรับพื้นฐาน ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต
เรียนปรับพื้นฐานห้องเรียนพิเศษ วิทย์ คณิต  ในระดับชั้น ป.3/1 และ ป. 4/1  จำนวน  60   คน  ปรับพื้นฐานใน  5  วิชาหลักคือ  คณิต  วิทย์  ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  และสังคม
เวลาเรียน  เริ่ม  09.00 น  จนถึง  15.30  น.
ครูผู้สอนคือ   1. คณิตศาสตร์  ครูสมาพร   กันอิน   ครูเบญทิพย์   สายเลาคำ
2.  ภาษาไทย     ครูอรพิณ   รัตนมงคล
3.  สังคม        ครูพิษณุ   ศรีขันทะ
4.  วิทยาศาตร์  ครูอำพร   เมทา  ครูศศิธร     เขื่อนคง
5.  อังกฤษ ครูชัยสิทธิ์  แม่นธนู
แต่งกายนักเรียน ฝ่ายวิชาการห้องเรียนพิเศษ